เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)

ความรับผิดชอบ
1. ติดต่อประสานงาน Supplier ในการสั่งซื้อสินค้า
2. จัดเตรียมสต็อกให้เพียงพอต่อการใช้งาน
3. ตรวจสอบเอกสารและติดตามผลการสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้า
4. วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลในการสั่งซื้อ
5. ควบคุมการสุ่มตรวจตามแผน สรุปและจัดทำรายงาน
6. ดูแล ประสานงานกับคลังสินค้าในการบริหารพื้นที่ และบริหารการจัดเก็บสินค้า
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
– เพศชาย, หญิง อายุ 25 – 35 ปี
– ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ / สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะทางด้านคิดวิเคราะห์
– สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, PowerPoint, Excel), E-mail, Internet ได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีทัศนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเชิงรุก (Proactive) และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
– มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
– สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์)
– หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ คุณพัณณ์ชิตา (ฟ้า) 086-359-1791
Tel : 029411222 ต่อ 401
Email : recruit@gpautoparts.co.th