ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (Product Specialist)​

ความรับผิดชอบ
– ปฎิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือชำนาญการผลิตภัณฑ์
– ศึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีความชํานาญเพื่อแนะนําฝ่ายขายหรือลูกค้าได้ชัดเจน
– จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบต่างๆ
– สนับสนุนกิจกรรมการขาย จัดอบรมและให้คำปรึกษาทีมงานฝ่ายขายในเรื่องความรู้ผลิตภัณฑ์
– ให้ข้อมูล และนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย
– ให้คำปรึกษา แนะนํา และการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์
– วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลูกค้า
– ปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท
– มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุยสัมพันธ์ที่ดี
– มีทัศนคติด้านบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)

 

ติดต่อ คุณพัณณ์ชิตา (ฟ้า) 086-359-1791
Tel : 029411222 ต่อ 401
Email : recruit@gpautoparts.co.th